lightning

Privacy Policy

Privacyverklaring Rebels Rampage
 
Rebels Rampage B.V., gevestigd aan de Groenmarktkade 5-7, 1016 TA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens en dat dit conform de AVG gebeurt. Middels de privacyverklaring informeren wij jou onder andere over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, hoe wij zorgen voor een adequate systeembeveiliging ter bescherming van jouw gegevens en hoe jij jouw rechten kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Wij raden jou aan om regelmatig onze website te raadplegen of er wijzigingen zijn aangebracht.
 
Contactgegevens:
Rebels Rampage B.V.
T.a.v. Bart Hohman
Groenmarktkade 5-7, 1016 TA Amsterdam
+31 (20) 261 9182
info@rebelsrampage.com
https://www.rebelsrampage.com
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rebels Rampage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-              Voor- en achternaam;
-              Geslacht;
-              Geboortedatum;
-              Adresgegevens;
-              E-mailadres;
-              Telefoonnummer;
-              Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
-              Locatiegegevens op basis van je IP-adres;
-              Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
-              Bankrekeningnummer en andere betalingsgegevens.
 
Minderjarigen
Rebels Rampage heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan onze website ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rebelsrampage.com, zodat de gegevens direct verwijderd worden.
 
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Rebels Rampage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-              om jouw betaling af te handelen;
-              om jou te benaderen voor nieuwbrieven, indien je je daarvoor hebt aangemeld;
-              om contact met jou te hebben, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-              om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
-              om jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
-              om goederen en diensten bij jou af te leveren;
-              om jouw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
-              om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken slechts persoonsgegevens op grond van de in de AVG benoemde grondslagen van toepassing is. Deze zijn:
-              je hebt aan Rebels Rampage uitdrukkelijke toestemming gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens;
-              het is nodig om een overeenkomst met jou aan te gaan en hier uitvoering aan te geven;
-              het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
-              om de vitale belangen van jou of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
-              voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rebels Rampage, tenzij jouw belang of het van belang van een derde, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rebels Rampage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Rebels Rampage bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, jou in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Rebels Rampage bewaart jouw persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat jij een overeenkomst met Rebels Rampage hebt. Voor sommige persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Rebels Rampage neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Rebels Rampage verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is omdat derden in opdracht van Rebels Rampage werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven. Indien een derde wordt ingeschakeld, dan zorgt Rebels Rampage ervoor dat deze derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden. Van de volgende categorieën van opdrachtnemers kan Rebels Rampage gebruik maken:
-              IT-beheer;
-              websitebeheer;
-              websitehosting;
-              e-mailcommunicatie.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rebels Rampage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Delen van persoonsgegevens buiten Europese Economische Ruimte
Het kan soms nodig zijn jouw persoonsgegevens door te geven aan derden die buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal Rebels Rampage jouw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:
-              als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of
-              indien passende waarborgen worden geboden en jij afdwingbare rechten hebt en over goede rechtsmiddelen beschikt; of
-              de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw overeenkomst met Rebels Rampage; of
-              indien je uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of
-              indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of
-              indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van Rebels Rampage en Rebels Rampage passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.
In situaties waarin Rebels Rampage jouw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens goed beschermd blijven.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rebels Rampage gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rebels Rampage gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Meer informatie over het cookiebeleid is te vinden in onze cookieverklaring.
 
Jouw rechten; gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb jij als betrokkene een aantal rechten. Indien je gebruik wilt maken van onderstaande rechten of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rebelsrampage.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rebels Rampage zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Indien je merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens verwerken, kan je op elke gewenst moment contact met ons opnemen om dit aan te vullen of te verbeteren. Je kunt jouw persoonsgegevens verder ook aanpassen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en bezwaar Indien je het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking en kan je ons verzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken dan wel te staken. Dit verzoek kan worden afgewezen als sprake is van een wettelijke belemmering of de beperking/staking onevenredig veel inspanning vergt. Intrekken van toestemming Indien je van mening bent toestemming te hebben gegeven voor de gegevensverwerking, heb je het recht om deze toestemming in te trekken. Hiermee wordt de gegevensverwerking waarvoor je toestemming had verleend, gestaakt. Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Recht vergetelheid Indien je niet meer wenst gebruik te maken van onze diensten of verwerking van de persoonsgegevens niet langer nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt, kunt je bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens binnen redelijke termijn te laten verwijderen.
 
Rebels Rampage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rebels Rampage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rebelsrampage.com.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 2021.
 
***

Privacy Policy Privacy Policy Privacy Policy Privacy Policy Privacy Policy Privacy Policy Privacy Policy Privacy Policy Privacy Policy Privacy Policy